Tietosuojaseloste

Henkilörekisteriseloste ja tietosuojaseloste

 

Rekisteri


Asiakkuudenhallintajärjestelmän henkilörekisteriseloste
Uusasiakashankinta

 

Rekisterinpitäjä

KattOyksikkö Oy (Y-tunnus 3139903-4)

 

Rekisterinpitäjän tiedot
Rajatie 29, 60510 Hyllykallio
p. 050 321 5343

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuukka Malo, myyntijohtaja
Rajatie 29, 60510 Hyllykallio
p. 050 321 5343
tuukka.malo@kattoyksikko.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen uusasiakashankinnan kannalta. Tietoja käytetään palveluiden ja tuotteiden markkinoinnissa.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältö potentiaalisesta asiakkaasta: nimi, osoite, puhelinnumero, ja mahdollinen asiakkaan itse luovuttama  sähköpostiosoite.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi tietolähteet tapahtumien ja yhteydenottojen yhteydessä sekä luovutuksina muiden rekisterinpitäjien tietokannoista. Henkilötietojen luovuttaja vastaa näiden henkilötietojen oikeellisuudesta ja luovutuksen perusteista.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta asianhallintarekisteristä säännönmukaisesti.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto

  • Mikäli rekisteriin kerätään manuaalista tietoaineistoa, säilytetään se lukitussa tilassa. Rekisteriin tallennuksen jälkeen aineisto hävitetään tietoturvallisesti tietosuojajätteessä.

Sähköinen aineisto

  • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin jamuin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
  • Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät salasanat rekistereihin annetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä.
  • Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.  Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkistamista henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilöltä. Tarkastus on tehtävä kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

 

Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Tietojen poistaminen

Arvontaan osallistuvan henkilön rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan 36 kk kuluessa niiden kirjaamisesta tai kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta.
Luovutuksina hankitut tietosisällöt säilytetään luovuttajan määrittämän ajan.

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

Laatimispäivä 29.3.2021

Ota yhteyttä
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä